Nieuws

Update verscherpt toezicht NORMA door College van Toezicht Auteursrechten

Geplaatst op

Eind december 2019 heeft het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) aan NORMA laten weten dat zij het toezicht op NORMA zou intensiveren met een traject van ‘verscherpt toezicht’. Het CvTA heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de inning en de verdeling van de vergoedingen door collectieve beheersorganisaties. Over de beslissing van het CvTA hebben wij, NORMA, jullie, rechthebbenden en andere stakeholders, op 6 maart 2020 via onze website en de nieuwsbrief  geïnformeerd. De aandachtspunten die door het CvTA zijn aangedragen heeft NORMA uiteraard zeer serieus genomen. NORMA heeft er dan ook actie op genomen. Omdat wij het belangrijk vinden om jullie mee te nemen in het vervolg van dit proces, berichten we jullie nu opnieuw.

De aandachtspunten van het CvTA hebben voornamelijk betrekking op de uitbetaling  – sneller – van de geïncasseerde rechtengelden en het kostenpercentage  – lager – van de organisatie. Terechte punten waarop onze activiteiten waren en zijn gericht. Begin vorig jaar heeft NORMA  een uitgebreid plan van aanpak opgesteld. Dit plan is zorgvuldig opgesteld door het bestuur en besproken met de Raad van Rechthebbenden en Raad van Toezicht. Het bevat concrete stappen om een snellere uitbetaling van rechtengelden te kunnen realiseren, zowel aan de Nederlandse rechthebbenden als in de uitwisseling met buitenlandse rechtenorganisaties.

Ter vermindering van de kosten heeft NORMA maatregelen genomen door in mei 2020 te verhuizen naar een kleiner kantoor en heeft NORMA concrete doelen gesteld voor verdere besparingen. Een belangrijk deel van de kosten is het gevolg van de forse investeringen in het eigen fijnmazige verdeelsysteem, waartoe in 2016 is besloten. De hieraan verbonden afschrijvingskosten en beheerkosten zijn hoog. Daarnaast moeten de aangeleverde (gebruiks)data nog veelvuldig handmatig worden beoordeeld en verrijkt voordat het systeem deze gegevens kan gebruiken. Dit heeft hogere personeelskosten tot gevolg. Om op termijn tot een substantiële besparing te komen, heeft NORMA de gesprekken over een mogelijke samenwerking met andere (CBO) partijen daarom ook vorig jaar onverminderd voortgezet en geïntensiveerd. NORMA streeft ernaar dit jaar een samenwerking te realiseren.

De komende periode zal NORMA ook de termijnen verkorten waarin rechthebbenden hun producties kunnen opgeven, om zo het sneller uitbetalen van rechtengelden mogelijk te maken. Daarnaast zal NORMA een beleid opstellen voor het aanleveren van bewijs van deelname aan een productie. Daarover ontvangen de rechthebbenden binnenkort meer informatie.

NORMA hecht aan transparantie en zal de rechthebbenden dan ook via nieuwsbrieven, informatie op de website en de Vergadering van Aangeslotenen (VvA) op de hoogte houden. Zo zal de op 1 maart aanstaande geplande VvA een gelegenheid zijn waar NORMA de voortgang van de activiteiten naar aanleiding van het verscherpt toezicht nader zal toelichten.

Alle bovenstaande aandachtspunten en de voortgang van het plan van aanpak worden periodiek door het bestuur en de Raad van Toezicht besproken met het CvTA. De Raad van Rechthebbenden wordt hierover frequent geïnformeerd en is ook intensief betrokken bij de te nemen maatregelen.