Nieuws

Reactie op berichtgeving omtrent verscherpt toezicht

Geplaatst op

Gisteren hebben wij kennisgenomen van het door het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) gepubliceerde kwartaalbericht, waarin zij schrijft dat zij het toezicht op NORMA intensiveert in een traject van “verscherpt toezicht”. Met dit bericht reageren wij op dat kwartaalbericht.

Hieronder zullen wij de bijzondere positie van NORMA uitleggen, net als onze werkwijze, wat wij doen voor onze rechthebbenden en de uitdagingen die wij daarbij soms tegenkomen.

Benodigde data is niet beschikbaar, daarom afhankelijk van claims door rechthebbenden

De wet bepaalt dat NORMA binnen zes of negen maanden (afhankelijk van het “soort” vergoeding) nadat wij de vergoeding hebben geïncasseerd, moet uitbetalen aan onze rechthebbenden. Als er een “objectieve reden” bestaat waarom dat niet kan, dan mag het later maar het moet in elk geval binnen drie jaar. Een van de zaken waar het College kritisch over is, is het feit dat we er niet in slagen alle gelden volledig binnen die eerste termijnen uit te betalen.

NORMA incasseert en verdeelt gelden waar uitvoerende kunstenaars recht op hebben. Over welke uitvoerende kunstenaars er meedoen aan welke werken en in welke rol, zijn geen data beschikbaar. Er bestaat helaas (nog) geen systeem zoals de ISBN-registratie voor boeken of een fingerprinting-syteem voor muziek, waarmee wij de gegevens voor werken kunnen verkrijgen. NORMA vraagt daarom haar rechthebbenden om hun werken zelf te “claimen” in ons portal. Dit is een objectieve reden waarom NORMA de rechtenvergoedingen niet volledig binnen die termijnen van zes c.q. negen maanden na incasso kan uitkeren. Voor de goede orde: NORMA heeft alle vergoedingen wel binnen de wettelijke termijn van drie jaar uitbetaald.

Nieuw portal en verdeelsysteem verhogen en versnellen claims en uitbetalingen

Dit proces van claimen is zeer arbeidsintensief en dus kostbaar. NORMA automatiseert dit proces daarom zoveel mogelijk en heeft o.a. een nieuw claimportal (mynorma.nl) ontwikkeld, dat medio 2018 in werking is getreden. Met succes; jullie claimen en het aantal claims is daardoor substantieel toegenomen, waardoor NORMA een groter deel van de gelden eerder heeft kunnen uitbetalen dan voorheen.

Daarnaast heeft NORMA geïnvesteerd in een nieuw verdeelsysteem, dat onder meer in staat is om de nieuwe geldstromen (tv-uitzendingen, horecagelden en VOD-gelden) uit te keren. Na de onvermijdelijke kinderziektes functioneert dit systeem goed. Wij hebben dat ook laten beoordelen door een extern expertise bureau (SIG). Zij hebben het systeem als “betrouwbaar en stabiel” gekwalificeerd.

De door het CvTA genoemde kwetsbaarheden in de AO/IC (Administratieve Organisatie & Interne Controle) zijn gebruikelijk bij een kleine organisatie als NORMA. Er zijn echter geen leemtes geconstateerd die zorgwekkend zijn.

NORMA pakt graag de hand van CvTA in strijd voor bruikbare data

NORMA deelt de mening van het CvTA dat het wenselijk is dat we in staat geraken nog sneller uit te betalen. Daarom maakt NORMA zich sterk om een verplichte internationale codering van audiovisuele werken (ISAN) geïntroduceerd te krijgen, alsook een verplichting die ertoe leidt dat alle relevante data van werken beschikbaar worden gesteld door de (film)producenten. Zonder dat deze gegevens gemakkelijker beschikbaar komen, is het helaas niet mogelijk te voldoen aan de nieuwe wettelijke termijnen van uitbetaling, zo vreest NORMA, dat zorgvuldigheid boven snelheid stelt, hoe graag het ook sneller zou willen uitbetalen dan waar het nu toe in staat is. Uiteraard blijven we onszelf, onze dienstverlening, ons verdeelsysteem en ons portal ontwikkelen, zodat jullie sneller kunnen claimen (zie bericht elders in onze nieuwsbrief: er kan al geclaimd worden over het jaar 2019!) en wij daardoor ook grotere delen van de budgetten sneller kunnen uitbetalen.