Nieuws

Wijziging Repartitiereglement NORMA

door NORMA

Wijziging Repartitiereglement NORMA

Elke drie jaar vindt een evaluatie plaats van het repartitiereglement van NORMA. Op die manier wordt doorlopend gemonitord of de verdeling in overeenstemming is met de wensen van de rechthebbenden. De Evaluatiecommissie bestaat uit uitvoerende kunstenaars (waaronder acteurs, muzikanten en stemacteurs) en externe deskundigen. Zij heeft het repartitiereglement geëvalueerd en een advies uitgebracht aan de Commissie Repartitie en SOCU (R&SC).

De conclusie van de Evaluatiecommissie luidde dat de huidige repartitieregels zorgen voor een evenwichtige en eerlijke verdeling, maar dat er op basis van rapportages van de uitwerking van die regels op twee bescheiden punten een aanscherping gewenst was. De adviezen van de Evaluatiecommissie zijn overgenomen door de Commissie R&SC en voorgelegd aan het bestuur van NORMA. Inmiddels zijn de wijzigingen goedgekeurd door de Raad van Toezicht van NORMA en het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA). Het gaat om de volgende aanscherpingen in de verdeelsleutels uit het uitvoeringsbesluit van het repartitiereglement.

1.  De categorieweging van de programmacategorie Kunst is op 10% gezet. Het percentage is daarmee op één lijn gebracht met de programmacategorieën Amusement, Docudrama en Documentaire.
2.  Binnen de programmacategorie Informatief (inclusief sport) is het percentage van de aftopping van het spoor Sound-id vastgesteld op 5%.

Met de wijzigingen is de evenwichtigheid van de verdeling verder gewaarborgd.