Uitvoeringsbesluit Achtergrondmuziek - NORMA

Voor de verdeling van gelden die voortkomen uit Achtergrondmuziek, is het volgende uitvoeringsbesluit genomen.

“Voortvloeiend uit artikel 4.22 Algemeen Verdelingsreglement, wordt de vergoeding Achtergrondmuziek, die van de NVPI wordt ontvangen ten behoeve van de verhuur en verkoop van de vastgelegde prestaties van uitvoerende kunstenaars op fonogrammen aan derden-gebruikers om als achtergrondmuziek te gebruiken, op identieke wijze verdeeld zoals vastgesteld in het Deelverdelingsreglement ‘Thuiskopie Audio’.”