Q&A Stemacteurskwestie - NORMA

Hieronder vindt u de Q&A met extra uitleg over de brieven ‘Verrekening stemacteurs categorie tekenfilm/animatie’ van 8 maart 2017 en ‘Voortgang verrekening Stemacteurskwestie januari 2018’ van 19 december 2017.

1. Wat houdt de stemacteurskwestie in en hoe is deze situatie ontstaan?

Bij de stemacteurskwestie gaat het om een onjuiste verdeling van vergoedingen die aan het licht kwam eind 2015 waarmee als gevolg van een foutief ingestelde wegingsfactor over de repartitiejaren 2011, 2012 en 2013 een netto bedrag van circa  € 800.000 onjuist is verdeeld onder onze aangeslotenen. Een relatief kleine groep rechthebbenden (rechthebbenden in de categorie tekenfilm/animatie oftewel stemacteurs) ontvingen deze gelden; rechthebbenden in andere audiovisuele categorieën ontvingen over deze periode te weinig.

 

Zoals u wellicht weet, onderscheidt NORMA ten behoeve van de repartitieHet proces van het verdelen van de collectieve vergoedingen waar de uitvoerende kunstenaars recht op hebben. zogenaamde programmacategorieën, zoals fictie, cabaret/kleinkunst of tekenfilm/animatie.

 

Per programmacategorie is door het NORMA bestuur een wegingsfactor toegekend voor de verhouding ‘in beeld’ (IB) en ‘niet in beeld’ (NIB). De uitvoerende kunstenaars die een rol vertolken in een programma, maar enkel te horen zijn (en dus niet zichtbaar), vallen onder NIB. Dit zijn bijvoorbeeld muzikanten of stemacteurs. De wel zichtbare uitvoerende kunstenaars vallen onder IB. De basisverdeling van het budget per titel tussen deze twee groepen is IB 90% en NIB 10%.

 

Ook in programma’s waar geen IB-uitvoerende kunstenaars een rol vertolken, wordt 10% van de voor verdeling beschikbare gelden toegekend aan de uitvoerende kunstenaars NIB. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de categorie tekenfilm/animatie.

 

Door genoemde stemacteurskwestie en de onjuiste verdeling van vergoedingen is echter voor deze beperkte categorie werken 100% in de betalingsapplicatie opgenomen, in plaats van 10%. Het verdeelsysteem van NORMA telt 130 categorieën en bij deze categorie is een menselijke fout gemaakt. De onjuiste verdeling in de betalingsapplicatie is direct nadat deze aan het licht kwam hersteld.

2. Waarom heb ik door de stemacteurskwestie te veel ontvangen?

U heeft teveel ontvangen omdat in het verdeelsysteem van NORMA een onjuiste wegingsfactor was ingesteld over de repartitiejaren 2011, 2012 en 2013 waardoor u in plaats van een percentage van 10% voor de programmacategorie tekenfilm/animatie NIB (niet in beeld) heeft ontvangen, er een vergoeding is berekend voor 100%. U heeft niet zelf kunnen vaststellen dat u over de repartitiejaren 2011, 2012 en 2013 te veel heeft ontvangen.

3. Naar welke nieuwsbrief van december 2016 wordt verwezen?

Er wordt in de brief verwezen naar deze nieuwsbrief van 21 december 2016.

4. Wat is een productie?

Een productie is een andere term voor een werk, het gaat dan om bijvoorbeeld film- of muziekwerken waarin een rechthebbende een rol in vertolkt.

5. Wat houdt ‘minstand’ in?

De minstand is het bedrag dat NORMA te veel heeft uitgekeerd. Een verrekening verkleind de oorspronkelijke minstand.

6. Moet ik de minstand terugbetalen?

Nee, u hoeft de minstand niet letterlijk terug te betalen. Het te veel uitgekeerde bedrag zal worden verrekend met toekomstige vergoedingen op basis van ingediende claims. Met de nieuw te ontvangen vergoedingen lost u de minstand in tot u weer een positief saldo heeft of wanneer u eind december 2018 de minstand nog niet heeft ingelost, stelt NORMA op 1 januari 2019 uw saldo weer bij naar een € 0-stand.

7. Wat is een verrekening en waarom wordt er verrekend?

De verrekening houdt in dat uw minstand deels of geheel wordt weggewerkt. Verrekening vindt plaats vanuit nieuwe vergoedingen waarop u recht heeft. Deze verrekening is nodig als gevolg van onjuiste verdelingen van vergoedingen over de repartitiejaren 2011, 2012 en 2013 waardoor een relatief kleine groep rechthebbenden in de categorie tekenfilm/animatie NIB (niet in beeld) te veel gelden uitgekeerd hebben gekregen. Als gevolg daarvan heeft een andere groep rechthebbenden in andere audiovisuele categorieën over deze periode te weinig gelden uitgekeerd gekregen.

8. Mag NORMA deze verrekening uitvoeren?

Het NORMA bestuur heeft na consultatie van de beroepsverenigingen van de meest betrokken groepen rechthebbenden (Samen1Stem en ACT) besloten om het advies van de toezichthouder, het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA), -zover mogelijk – alle te veel betaalde gelden (over alle betrokken repartitiejaren) te verrekenen, op te volgen.

9. Waarom wordt enkel verrekend tot en met 2018?

Dat heeft te maken met het advies van het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA), deze heeft NORMA geadviseerd om tot en met 2018 verrekenen.

10. Wat gebeurt er nu precies met mijn saldo na 2018? Wordt het nog openstaande minbedrag dat eind 2018 over is mij kwijtgescholden?

Indien u na 2018 nog een minstand heeft zal deze per 1 januari 2019 worden kwijtgescholden. U heeft dan weer een saldo € 0,00.

11. Waarom is er voor sommige producties niet verrekend en voor anderen wel?

Producties zijn gekoppeld aan rechtensoorten en repartitiejaren. Bij iedere betaalronde wordt een groep rechtensoorten/repartitiejaren verdeeld. Het kan gebeuren dat er bij één rechtensoort wel verrekend kan worden doordat er voldoende vergoedingen tegenover de minstand van die rechtensoort staan, terwijl dat bij een andere rechtensoort niet het geval is.

12. Vanaf wanneer wordt er verrekend?

De verrekening is per december 2015 in gang gezet, want dat is het moment waarop de correctie van de incorrecte 100% naar 10% is doorgevoerd.

13. Gaat de verrekening over ontvangen gelden in kalenderjaren?

Nee, de verrekening over ontvangen gelden gaat over repartitiejaren, dat is het jaar waarin het gebruik van het materiaal heeft plaatsgevonden (bv. het jaar waarin een bepaalde serie op televisie is uitgezonden, u claimt ook voor dat jaar, dat is een repartitiejaar).

14. Is al bekend welk bedrag wordt verrekend?

In de brief van datum 8 maart 2017 vindt u terug welk bedrag er in maart 2017 zal worden verrekend. Bij elke nieuwe verrekening zullen wij u informeren met welk bedrag er zal worden verrekend.

15. Is al bekend welk deel niet kan worden verrekend?

Nee, na 2018 zal bekend zijn welk bedrag er niet kan worden verrekend.

16. Hoe wordt berekend waar ik recht op heb?

Door de regels uit repartitiereglementen te hanteren.

17. Hoe kan ik berekenen wat ik te veel heb ontvangen?

Voor een rechthebbende is het niet mogelijk om dit zelf te berekenen omdat u niet over alle benodigde informatie beschikt om de berekening te kunnen maken.

18. Hoe wordt bepaald dat ik recht heb op een vergoeding?

Wanneer uw uitvoering (film, muzieknummer, dansact, etc.) wordt uitgezonden op televisie, of op een andere manier wordt vastgelegd, dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding via NORMA.

19. Ik heb van NORMA wel geld ontvangen in 2016. Waarom heeft er bij deze betaling geen verrekening plaatsgevonden?

De categorie tekenfilm/animatie valt onder Thuiskopie Video. De verrekening werkte zo dat er alleen binnen eenzelfde rechtensoort kon worden verrekend, voor de stemacteurskwestie gaat het dan om Thuiskopie Video. Een vergoeding binnen een rechtensoort kon alleen worden gebruikt om een minstand binnen diezelfde rechtensoort te verrekenen en niet voor minstanden van andere rechtensoorten.

20. Ik heb wel geld ontvangen van Thuiskopie Audiogelden. Hoe kan dat?

De categorie tekenfilm/animatie valt onder Thuiskopie Video. Tot nu toe werkte de verrekening zo dat er alleen binnen eenzelfde rechtensoort kon worden verrekend, voor de stemacteurskwestie gaat het dan om Thuiskopie Video. Een vergoeding binnen een rechtensoort kon alleen worden gebruikt om een minstand binnen diezelfde rechtensoort te verrekenen en niet voor minstanden van andere rechtensoorten, zoals bijvoorbeeld Thuiskopie Audio.

21. Bij de stemacteurskwestie had 100% daadwerkelijk 10% moeten zijn. Waarom is het bedrag waar ik recht op had niet 10% van hetgeen ik heb ontvangen?

Doordat de oorspronkelijke 100% die u heeft ontvangen na het herstellen van de onjuiste verdeling 10% werd, kwam er weer 90% beschikbaar om over alle aan het betreffende budget gekoppelde producties (werken) te verdelen. Ook de 10% die u eigenlijk had moeten ontvangen krijgt weer een deel van die 90% die opnieuw beschikbaar is gekomen. Daarom kan het bedrag waar u recht op had meer dan 10%  zijn van wat u heeft ontvangen.

Een tweede reden waarom het bedrag waar u recht op had hoger kan uitvallen dan 10% van wat u heeft ontvangen heeft te maken met het afsluiten van een budget na drie jaar. Gereserveerde bedragen voor producties waar niet voor geclaimd is worden aan het einde van die drie jaar herverdeeld onder alle performers die recht hebben op een vergoeding.

Het bedrag waar u recht op had kan ook minder zijn dan de 10% van het bedrag dat u oorspronkelijk heeft ontvangen. Dat kan te maken hebben met het feit dat er meer rechthebbenden claimden voor deze productie dan verwacht.

22. Zijn de bedragen op de specificatie en de nota’s netto of bruto?

Alle bedragen die u ziet staan op de specificatie bij de brief en de totaalbedragen op de nota en eventueel de creditnota zijn netto bedragen.

23. In de kolom verrekend van de specificatie staan geen bedragen / alles staat op nul. Waarom is er tot eind 2016 niets / niet alles verrekend?

Het kan voorkomen dat bij alle rechtensoorten nog onvoldoende vergoedingen staan tegenover de minstand van die rechtensoort.

24. Wat wordt bedoeld met de kolom ontvangen?

In de kolom ‘Ontvangen’ worden de bedragen vermeld die u te veel van NORMA heeft ontvangen.

25. Wat wordt bedoeld met de kolom ‘recht op’?

In de kolom ‘Recht op’ worden de bedragen vermeld waarop u recht heeft.

26. Waarom ontvang ik een creditnota?

Via uw MyNORMA account (via menu ‘Betalingen’, menu-optie ‘Uitbetaling’) ontvangt u een creditnota omdat het bedrag waarop u feitelijk recht heeft niet wordt uitgekeerd, maar wordt gebruikt voor gedeeltelijke verrekening. De creditnota representeert deze verrekening.

 

Let op: op de creditnota ziet u onderaan een regel staan waaruit u zou kunnen opmaken dat u een bedrag terug dient te betalen, maar u hoeft dit bedrag dus niet terug te betalen, het wordt verrekend met uw minstand.

27. Waarom ontvang ik wel een nota, maar geen betaling?

Voor nieuw te ontvangen vergoedingen wordt een normale nota geproduceerd die u kunt downloaden in uw MyNORMA account (via menu ‘Betalingen’, menu-optie ‘Uitbetaling’). Per saldo wordt er echter niets uitgekeerd omdat deze vergoedingen worden gebruikt om te verrekenen.

 

Let op: op de nota ziet u onderaan een regel staan waaruit u zou kunnen opmaken dat u een bedrag wordt overgemaakt, dit bedrag wordt niet op uw rekening overgemaakt, het wordt verrekend met uw minstand waardoor deze verkleind.

* Hoe kom ik in MYNORMA?

Via MyNORMA kunt u inloggen op uw MyNORMA account met uw inlognaam (dat is altijd uw 6-cijferig NORMA nummer) en uw wachtwoord. Uw NORMA nummer staat op de correspondentie die u van NORMA ontvangt en op uw exploitatie overeenkomst. Als u uw NORMA nummer niet kunt achterhalen kunt u bellen met 020 627 27 98 om dit op te vragen. Als u enkel een nieuw wachtwoord wilt opvragen kunt u mailen naar: info@stichtingnorma.nl, vermeld daarbij ook uw NORMA nummer. Wij verstrekken u dan een nieuw wachtwoord per email.

* Ik heb geen inloggegevens van MyNORMA, wat nu?

Als u uw NORMA nummer niet kunt achterhalen kunt u bellen met 020 627 27 98 om dit en tevens een nieuw MyNORMA wachtwoord op te vragen. Als u enkel een nieuw wachtwoord wilt opvragen kunt u mailen naar: info@stichtingnorma.nl, vermeld daarbij ook uw NORMA nummer. Wij verstrekken u dan een nieuw wachtwoord per email.

* Waar vind ik de nota in MyNORMA?

Na het inloggen op MyNORMA kunt u via menu ‘Betalingen’, menu-optie ‘Uitbetaling’ de nota inzien en downloaden. De nota is gedateerd op 06-03-2017 en heeft als Notatype de naam ‘Normaal’. Het notanummer van deze nota is identiek aan het notanummer van de Creditnota.

* Waar vind ik de creditnota in MyNORMA?

Na het inloggen op MyNORMA kunt u via menu ‘Betalingen’, menu-optie ‘Uitbetaling’ de creditnota inzien en downloaden. De creditnota is gedateerd op 06-03-2017 en heeft als Notatype de naam ‘Creditnota’. Het notanummer van deze Creditnota is identiek aan het notanummer van de nota Normaal.