NORMA Corona Fonds - NORMA

Het speciale noodfonds van NORMA, het NORMA Corona Fonds (NCF), stelt extra geld beschikbaar voor projecten van uitvoerende kunstenaars. Het doen van aanvragen hiervoor was mogelijk tot 16 september 2020. Het NORMA Corona Fonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en heeft als doel de eerste nood bij de professionals in de creatieve industrie die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis te verlichten.

Het ministerie van OCW heeft het bedrag dat beschikbaar is vanuit het Steunfonds Rechtensector verdubbeld waardoor in deze privaat-publieke samenwerking in totaal 10 miljoen euro beschikbaar is voor projecten van rechthebbenden in de gehele rechtensector. Het NORMA Corona Fonds stelt met de steun uit het Steunfonds Rechtensector voor haar uitvoerende kunstenaars een totaalbudget van 500.000 euro beschikbaar voor subsidieaanvragen.

Indienen eindrapportage

Wanneer jouw NORMA Corona Fonds project is toegekend, vragen wij om uiterlijk drie maanden na de afronding van het project een eindrapportage aan te leveren. Het format voor de eindrapportage vind je hier.

Let op: Het NORMA Corona Fonds behoudt zich het recht voor de subsidie (deels) terug te vorderen als het uiteindelijke project in bijzondere mate afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag. Hierbij gaat het dan met name om niet-uitgevoerde projecten of projecten die in erg afgeslankte vorm zijn uitgevoerd. Wijzigingen binnen het projectplan of de begroting moeten dan ook ten alle tijden gemeld zijn en door NORMA goedgekeurd te worden.

NORMA Corona Fonds reglement

Voor het opstellen van projectplannen voor het NORMA Corona Fonds werden speciale voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn anders dan die van toepassing zijn op het reguliere NORMA Fonds en inzien kan hier.
Het was ook mogelijk meerdere projectplannen in te dienen voor verschillende projecten. Echter: één en hetzelfde project kan niet gefinancierd worden vanuit zowel het reguliere NORMA Fonds als het NORMA Corona Fonds.

Verruiming criteria: aanvragen door individuen en voor films

Om zoveel mogelijk initiatieven en projecten van uitvoerende kunstenaars te ondersteunen werden de criteria voor het doen van aanvragen ten opzichte van het reguliere NORMA fonds eenmalig verruimd. Het NORMA Corona Fonds staat open voor iedereen:
– Niet langer was het alleen voor rechtspersonen zonder winstoogmerk (zoals stichtingen en verenigingen) mogelijk om aanvragen doen, maar ook individuele uitvoerende kunstenaars zelf.
Het NCF stond ook open voor financiering van filmproducties:
– Ook was het mogelijk om aanvragen in te dienen voor films, series en videoclips. Meer informatie daarover vind je in het addendum Filmwerken.

Beoordeling projectplannen en uitslag

Inmiddels zijn alle ingediende aanvragen beoordeeld en hebben de aanvragers de uitslag ontvangen.

NORMA Corona Fonds aanvraagcommissie

De aanvragen worden behandeld door de NORMA Corona Fonds aanvraagcommissie, deze bestaat uit de volgende vaste leden:

–       Henk Jan Heuvelink
–       Koert Ligtermoet
–       Manoushka Zeegelaar Breeveld
–       Paulette Smit
–       Thomas Spijkerman

De NORMA Corona Fonds aanvraagcommissie heeft naast de vaste leden ook extra adviseurs:

–       Erik Verwey
–       Jörgen Tjon a Fong
–       Jürgen Theuns

NORMA Corona Fonds bezwaarcommissie

Wanneer je als  indiener van een aanvraag bij het NORMA Corona Fonds ontevreden bent over het besluit over je aanvraag, dan kan je een bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie binnen twee weken na ontvangst van het besluit. De samenstelling van de NORMA Corona Fonds bezwaarcommissie bestaat uit:

–       Anita Verheggen
–       Ewout Eggink
–       Christopher Parren

NORMA Corona Fonds beroepscommissie

De aan het Steunfonds Rechtensector deelnemende CBO’s beschikken over een bezwaarprocedure, waarbij de personen die een besluit nemen over het bezwaar niet betrokken zijn geweest bij het betwiste besluit en het besluit over het geschil het betwiste besluit overruled (bindend besluit). Dit staat los van een geboden eerdere gelegenheid om vragen, opmerkingen en commentaren in te dienen bij de instantie die het besluit over de besteding van subsidiegelden hebben genomen. Let daarbij goed op de gestelde termijnen die de deelnemende CBO’s bij hun voorwaarden voor toekenning van subsidieaanvragen kenbaar maken.
De exacte bezwaarprocedure die bij de Federatie Auteursrechtbelangen is ingericht is via deze pagina te raadplagen.