Veelgestelde vragen: Betaling - NORMA

Wij merken dat er behoefte is aan meer uitleg over de hoogtes van de vergoedingen en hoe deze tot stand komen. Vanaf gebruiksjaarHet jaar waarin een programma is gebruikt en/of uitgezonden. 2015 kunnen vergoedingen hoger of lager zijn dan je gewend bent. Daarom geven we graag uitleg over de veranderingen die hebben plaatsgevonden en de invloed die ze hebben op de hoogtes van de vergoedingen.

 

Sinds december 2017 keren wij vergoedingen uit aan de hand van een vernieuwd Algemeen verdelingsreglement dat ingaat vanaf gebruiksjaarHet jaar waarin een programma is gebruikt en/of uitgezonden. 2015. Dit reglement is tot stand gekomen op basis van de input van uitvoerende kunstenaars zelf (acteurs, musici en stemacteurs) in de voorloper van de huidige Raad van Rechthebbenden. In vraag 5 lichten we de totstandkoming van het reglement uitgebreider toe.

1. Waarom zijn de hoogtes van vergoedingen variabel?

De hoogtes van NORMA vergoedingen voor audiovisuele producties zijn variabel omdat ze afhankelijk zijn van verschillende factoren, te weten:

 

Naast bovenstaande variabelen die de hoogte van de vergoeding beïnvloeden, keren wij in meerdere deelbetalingen uit over een gebruiksjaar. Over de drie jaren waarin er voor een gebruiksjaar geclaimd kan worden kunnen er dus meerdere betalingen plaatsvinden. Pas na de afsluitende betaling aan het einde van de drie jaar kun je de balans opmaken over wat een bepaalde medewerking je heeft opgeleverd. Wanneer je de verschillende deelbetalingen die je voor een bepaalde medewerking en een specifiek jaar hebt ontvangen bij elkaar optelt kom je aan het eindbedrag. Vóór 2017 keerden we één of twee keer per jaar uit over audiovisuele geldstromen en nu streven we naar minstens vier deelbetalingen per jaar.

2. Mijn vergoeding voor een bijdrage in een talkshow, informatief programma of talentenshow is lager dan voorheen, hoe komt dat?

Deze programma’s hebben een lagere weging in het nieuwe algemene verdelingsreglement dan vóór 2015. De reden voor de nieuwe weging is gebaseerd op het aandeel uitvoerende kunst dat voorkomt in de programmacategorie. De volgende programmacategorieën hebben daarom een weging van 10%: amusement (een talentenshow of quiz), docudrama, documentaire en informatief (een sportprogramma, nieuwsprogramma of talkshow). Een overzicht van de wegingen voor de verschillende programmacategorieën is hier te vinden.

 

Tot gebruiksjaar 2015 werd de hoeveelheid geld die beschikbaar is voor een programma verdeeld over een heel jaar over alle rechthebbenden die een claim hadden ingediend. Dit had tot gevolg dat iemand die één keer te gast was als uitvoerende kunstenaar in het programma dezelfde vergoeding ontving als iemand die bijvoorbeeld tien keer te gast was in een programma. Vanaf gebruiksjaar 2015 is de vergoeding gebaseerd op de start- en einddatum die je hebt opgegeven bij het indienen van de claim (inclusief de herhalingen). Wanneer je nu meerdere keren een medewerking hebt aan een bepaald programma ontvang je ook voor elke afzonderlijke uitzending waaraan je meewerkt een vergoeding. Dat maakt de huidige wijze van verdelen evenwichtiger en eerlijker.

3. Voorheen had ik een hoofdrol voor mijn bijdrage, maar nu is dat een midden- of een kleine rol geworden, waarom zijn deze rolwegingen veranderd?

De rolwegingen en de uitleg van de verschillen tussen de drie rolsoorten (hoofd- midden en kleine rol) is verhelderd zodat beter kan worden afgewogen welke rol je claimt. Door deze heldere definities kunnen we tevens sneller de claims verwerken. De definities van de rollen zijn hieronder (evenals in de MyNORMA FAQ) te lezen. In de FAQ van MyNORMA staan ook voorbeeldsituaties beschreven van de rolsoorten in verschillende programmaformats.

 

De definities die we hanteren voor de rolsoorten zijn als volgt:

 

  • Hoofdrol: De hoofdrol is dragend c.q. bepalend voor de verhaallijn of het muziekstuk, dan wel dominant aanwezig boven andere bijdragen binnen betreffende productie. Het betreft een hoofdaandeel binnen een productie waarbij de uitvoerende kunstenaar ter indicatie ongeveer 20% van de duur van de productie te zien of te horen is.
  • Middenrol: Een middenrol wordt toegekend aan alle naamdragende performances niet vallend onder een hoofdrol. Naamdragend zijn, specifiek gedefinieerde rollen met een eigen naam. Dan wel, een middenrol wordt toegekend aan alle performances die essentieel zijn en tegelijkertijd bedoeld ter ondersteuning van de hoofdrollen. Binnen muzikale formats gaat een middenrol naar performances van acts indien er meerdere afzonderlijke acts, niet zijnde een hoofdact, onderdeel zijn van de productie. (Act = algemeen bekend geachte naam waaronder een of meer muzikanten optreden.)
  • Kleine rol: Een kleine rol wordt toegekend aan niet specifiek gedefinieerde c.q. naamloze performances. Performances die zijn bedoeld om scenes in te kleuren c.q. te completeren. In lijn daarmee worden kleine rollen tevens toegekend aan het corps de ballet, orkest- en koorleden. Dan wel, een kleine rol wordt toegekend aan performances die zijn bedoeld als intermezzo, ter afwisseling of afleiding binnen non-fictie formats.

4. Waarom is er geen verschil meer tussen de vergoeding voor een kleine en een middenrol?

Vanaf gebruiksjaar 2015 weegt een middenrol even zwaar als een kleine rol. Dat betekent dat de vergoedingen voor beiden rollen op dit moment evenveel opleveren. De reden voor het gelijktrekken van de twee rolsoorten is dat we claims hierdoor sneller kunnen controleren en verwerken. Het is wel van belang om altijd de juiste rol te claimen, want wanneer de weging wijzigt en de rollen elk een andere weging krijgen dan blijft je de vergoeding ontvangen waar je recht op hebt.

5. Door wie is het nieuwe Algemeen verdelingsreglement opgesteld en wat waren hierbij de doelstellingen?

Het nieuwe Algemeen verdelingsreglement is opgesteld op basis van de input van rechthebbenden zelf (acteurs, musici en stemacteurs). Naast twee bestuursleden van NORMA, hebben vertegenwoordigers van ACT, Kunstenbond, Ntb en Samen1Stem zitting genomen in de zogenaamde ‘repartitiecommissie’ die van februari tot oktober 2017 tweewekelijks bij elkaar is gekomen om de oude verdeelregels te evalueren en de nieuwe verdeelregels aan te passen en te ontwikkelen.

 

De doelstellingen hierbij waren:

 

  • Vergroten van de eenduidigheid.
  • Verdere rechtvaardiging van de verdeling.
  • Vergroting van de transparantie.
  • Uitvoerbaarheid vergroten (bedrijfseconomisch, technisch en praktisch).
  • Efficiëntie en effectiviteit vergroten (kosten/baten, beperking van handmatig werk).
  • Simpel houden (makkelijk volgbaar en begrijpelijk).

De samenstelling van de repartitiecommissie was als volgt:

ACT

Acteur (2 personen, gedeelde zetel)

Kunstenbond
Acteur (1 persoon)
Ntb

Musicus (1 persoon)

Samen1Stem
Stemacteur (1 persoon)

Oud-bestuur NORMA

Acteur (1 persoon)

Acteur & musicus (1 persoon)

NORMA

Diederik Mos (manager repartitie)

Joey Cramer (medewerker juridische zaken en bestuurssecretaris)

Kitsia Tomasowa (senior medewerker repartitie)

Michiel van Blokland (directeur-bestuurder)

6. Waarom kan het verschil in vergoeding tussen een kleine- en/of middenrol en een hoofdrol soms groot zijn?

Bijna alle audiovisuele geldstromen die wij uitkeren gaan naar de drie rolsoorten (hoofdrol, middenrol en kleine rol), uitgezonderd de geldstroom Tv-uitzendingen, deze vergoeding gaat alleen naar een hoofdrol. De wetgever heeft bepaald dat de geldstroom Tv-uitzendingen enkel op hoofdrollen van toepassing is. Dit kan leiden tot een groter verschil in vergoeding tussen een kleine en/of middenrol en een hoofdrol dan men gewend is. De hoofdrol heeft namelijk naast de hoogste vergoeding voor audiovisuele geldstromen ook als enige recht op de vergoeding vanuit de geldstroom Tv-uitzendingen.