NORMA Feniks Fonds - NORMA

Het NORMA fonds stelt opnieuw extra geld beschikbaar voor projecten van uitvoerende kunstenaars. Het NORMA Feniks Fonds is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en heeft als doel de eerste nood bij de professionals in de creatieve industrie die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis te verlichten. Je kunt voor een beurs uit het NORMA Feniks Fonds een aanvraag kon tot 27 september 2021 10.00 uur. Aanvragen voor het NORMA Feniks Fonds is niet meer mogelijk.

Het ministerie van OCW heeft het bedrag dat beschikbaar is vanuit het Steunfonds Rechtensector verdubbeld waardoor in deze privaat-publieke samenwerking in totaal 10 miljoen euro beschikbaar is voor projecten van rechthebbenden in de gehele rechtensector. Het NORMA Feniks Fonds stelt met de steun uit het Steunfonds Rechtensector voor haar uitvoerende kunstenaars een totaalbudget van 300.000 euro beschikbaar voor subsidieaanvragen.

NORMA Feniks Fonds reglement

Voor het opstellen van projectplannen voor het NORMA Feniks Fonds werden speciale voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn anders dan die van toepassing zijn op het reguliere NORMA Fonds en inzien kan hier.

Om zoveel mogelijk initiatieven en projecten van uitvoerende kunstenaars te ondersteunen staat het aanvragen van een NORMA Feniks Fonds open voor iedereen:
– Niet alleen is het voor rechtspersonen zonder winstoogmerk (zoals stichtingen en verenigingen) mogelijk om aanvragen doen, maar ook individuele uitvoerende kunstenaars zelf.
Het aanvragen van een NORMA Feniks Fonds staat ook open voor financiering van filmproducties:
– Ook is het mogelijk om aanvragen in te dienen voor films, series en videoclips.

Beoordeling projectplannen en uitslag

De aanvragen worden behandeld door de NORMA Feniks Fonds aanvraagcommissie, deze bestaat uit de volgende vaste leden:

– Henk Jan Heuvelink
–  Jürgen Theuns
– Simone van Vugt

De NORMA Feniks Fonds aanvraagcommissie wordt bijgestaan door deze externe adviseurs:
– Camiel Jansen
– Paulette Smit
– Willemijn Kresselhof

NORMA Feniks Fonds bezwaarcommissie

Wanneer je als indiener van een aanvraag voor een NORMA Feniks Fonds ontevreden bent over het besluit over je aanvraag, dan kan je een bezwaar indienen bij de bezwaarcommissie binnen twee weken na ontvangst van het besluit. De samenstelling van de NORMA Feniks Fonds bezwaarcommissie bestaat uit:

– Erik Verwey
– Caspar de Kiefte
– Christopher Parren

NORMA Feniks Fonds beroepscommissie

De aan het Steunfonds Rechtensector deelnemende CBO’s beschikken over een bezwaarprocedure, waarbij de personen die een besluit nemen over het bezwaar niet betrokken zijn geweest bij het betwiste besluit en het besluit over het geschil het betwiste besluit overruled (bindend besluit). Dit staat los van een geboden eerdere gelegenheid om vragen, opmerkingen en commentaren in te dienen bij de instantie die het besluit over de besteding van subsidiegelden hebben genomen. Let daarbij goed op de gestelde termijnen die de deelnemende CBO’s bij hun voorwaarden voor toekenning van subsidieaanvragen kenbaar maken.

De exacte bezwaarprocedure die bij de Federatie Auteursrechtbelangen is ingericht is via deze pagina te raadplegen.

Indienen eindrapportage

Wanneer je een beurs uit het NORMA Feniks Fonds krijgt toegekend voor je project, vragen wij om uiterlijk drie maanden na de afronding van het project een eindrapportage aan te leveren. Het format voor de eindrapportage vind je hier.

Let op: Het NORMA fonds behoudt zich het recht voor de beurs (deels) terug te vorderen als het uiteindelijke project in bijzondere mate afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag. Hierbij gaat het dan met name om niet-uitgevoerde projecten of projecten die in erg afgeslankte vorm zijn uitgevoerd. Wijzigingen binnen het projectplan of de begroting moeten dan ook ten alle tijden gemeld zijn en door NORMA goedgekeurd te worden. Het was ook mogelijk meerdere projectplannen in te dienen voor verschillende projecten. Echter: één en hetzelfde project kan niet gefinancierd worden vanuit zowel het reguliere NORMA Fonds, het NORMA Corona Fonds en het NORMA Feniks Fonds.