CvTA - NORMA

CvTA

Vanaf 1 juli 2013 valt NORMA onder de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Het College van Toezicht (CvTA) houdt onder meer toezicht op de snelheid van de verdeling van gelden, transparantie, integer bestuur, financieel beleid, incasso, tarieven en verdeling en bestuur en organisatie. Ook is er een preventief toezicht en een geschillenbeslechting op tariefstijgingen. Ten aanzien bepaalde besluiten – zoals de statuten, de modelovereenkomsten en de verhoging van de standaardtarieven – is goedkeuring van het CvTA vereist.

Toezicht op mededingingsrechtelijke aspecten van tarieven en tariefstructuren ligt bij de ACM.

Voor de beslechting van geschillen over de billijkheid van de hoogte van de door NORMA gehanteerde tarieven is de Geschillencommissie Auteursrechten aangewezen, die bij de stichting Geschillencommissies is ondergebracht. De rechter dient in een geschil over de hoogte van een tarief advies in te winnen van de Geschillencommissie Auteursrechten.