Nieuws

Vergadering van Aangeslotenen 2016

Geplaatst op

Op 27 juni jongstleden vond de VvA"Vergadering van Aangeslotenen" 2016 plaats. Tijdens deze vergadering wordt er teruggekeken op het afgelopen jaar en worden de plannen voor het komende jaar gepresenteerd aan de aangeslotenen. Traditiegetrouw werd de vergadering geopend door NORMA-voorzitter Frederik de Groot. De Groot memoreerde aan de vliegende start van het jaar 2015, waarin het convenant tussen de PAM cbo'sDe collectieve beheersorganisaties binnen Portal Audiovisuele Makers en RODAPRechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties, kortweg RODAP, is een samenwerkingsverband tussen omroepen, producenten en distributeurs (zoals kabelmaatschappijen). Lees meer... is gesloten en NORMA een incasso-record bereikte.

Incasso en repartitie

NORMA-directeur Wisso Wissing presenteerde de incasso- en repartitiecijfers van vorig jaar.

De incasso van € 15,4 miljoen maakte dat 2015 een recordjaar is geworden voor NORMA. Wissing legde uit dat dit voor een belangrijk deel te danken is aan het feit dat NORMA naast de ‘reguliere’ thuiskopiegelden uit 2014 ook oudere thuiskopiegelden uit 2013 ontving en natuurlijk voor het eerst kabelgelden heeft geïncasseerd.

Met bijna € 9,5 miljoen was ook de repartitie in 2015 op niveau. Daarin zijn de kabelgelden nog niet opgenomen legde Wissing uit. Die gelden zullen in 2016 worden uitgekeerd via een nieuw systeem en via een andere verdeelsystematiek.

Verdeling “kabelgelden”

Doordat de wetgever heeft bepaald dat alleen zogenaamde “uitvoerende kunstenaars die een hoofdrol vertolken” recht hebben op die vergoeding, moeten deze gelden via die andere systematiek worden uitgekeerd. Alle andere geldstromen worden immers uitgekeerd aan alle uitvoerende kunstenaars, ook aan diegenen die een kleinere rol vertolken.

Bij de totstandkoming van deze systematiek is uitgebreid geconsulteerd met de aangeslotenen (direct door bijeenkomsten, alsook indirect via de verschillende beroepsorganisaties en vakbonden). De centrale vraag hierbij was hoe bepaald kan worden wanneer er sprake is van een ‘ hoofdrol’. Uiteindelijk is besloten om dat op basis van screentimeDe speeltijd van een uitvoerende kunstenaar ten opzichte van de totale tijdsduur van een programma, uitgedrukt in een percentage. te bepalen. Wanneer een uitvoerende kunstenaar een screentime heeft van meer dan 10 %, heeft hij/zij recht op een kabelvergoeding.

Zaaldiscussie en bestuursevaluatie

Met de zaal ontspon zich een levendige discussie over het besluit tot verrekening waartoe het NORMA-bestuur vorig jaar heeft besloten naar aanleiding van een invoerfout in de betaalapplicatie van NORMA (zie dit nieuwsbericht daarover).

Er bleek bij een aantal aangeslotenen onduidelijkheid te bestaan over de verrekening die de invoerfout deels ongedaan maakt en de communicatie daaromtrent vanuit NORMA. Naar aanleiding daarvan wilde een aantal aangeslotenen een motie indienen met de strekking het NORMA-bestuur uit te breiden.

Doordat een deel van de zaal zich bij voorbaat al tegen de motie uitsprak en de NORMA-secretaris mededeelde dat er al een bestuursevaluatie gepland staat voor dit jaar, is de motie uiteindelijk niet ingediend.

Besluiten “fijnmazige repartitie” en “sociaal culturele gelden”

Vanzelfsprekend kwam ook de stemming voor de begroting van sociaal culturele gelden aan bod. Deze begroting is met vrijwel algemene stemmen aangenomen (één persoon stemde tegen). Wissing deelde mee dat het NORMA-bestuur onlangs een plafond van € 1 miljoen heeft ingesteld voor deze begroting. Hierdoor is niet alleen de inhouding op de individuele uitkeringen vorig jaar teruggeschroefd van het standaardpercentage van 10 % naar 3,18 %, ook is er € 1 miljoen vrijgekomen voor de individuele repartitie voor dit jaar.

Dit besluit van het NORMA-bestuur is een gevolg van de enorm toegenomen incasso de afgelopen twee boekjaren. Voorheen was de SoCu-begroting simpelweg niet hoog genoeg om een dergelijk besluit te kunnen nemen.

Daarnaast heeft de zaal zich met algemene stemmen geschaard achter de huidige (fijnmazige) repartitie die NORMA sinds jaar en dag hanteert. Deze systematiek waarborgt ook een vergoeding voor niet-hoofdrollen (behalve bij de kabelgelden uiteraard) en maakt zelfs onderscheid tussen kleine – en middenrollen. Deze manier van reparteren is tien jaar geleden in samenspraak met de vakbonden en beroepsorganisaties tot stand gekomen en tijdens deze VvA opnieuw bevestigd.