Nieuws

Vervolg mededeling inzake invoerfout stemacteurs

Geplaatst op

In december informeerden wij u over het feit dat als gevolg van een (menselijke) invoerfout over de repartitiejaren 2011, 2012 en 2013 een bedrag van in totaal ca. 8 ton onjuist was verdeeld. Een relatief kleine groep rechthebbenden, rechthebbenden in de categorie tekenfilm/animatie, ontvingen deze gelden; rechthebbenden in alle andere audiovisuele categorieen ontvingen over deze periode te weinig.

Omdat vóór 2011 geen vergelijkbare verdeling voor tekenfilm/animatie plaatsvond (omdat over deze jaren verdeelgegevens voor deze categorie ontbraken) hebben de rechthebbenden die te veel ontvingen dit niet zelf kunnen vaststellen. Hen ontbrak immers vergelijkingsmateriaal. (Dit was tevens een reden waarom de fout binnen NORMA niet eerder geconstateerd werd: een eenvoudige historische vergelijking, waaruit had kunnen blijken dat er een onverklaarbaar verschil bestond met eerdere jaren, ontbrak.)

Wij schreven u dat het bestuur alle belangen afwegend besloot tot enkel het verrekenen van de over de repartitiejaren 2012 en 2013 te veel betaalde gelden; de gelden over 2011 (een repartitiejaar dat inmiddels was afgesloten) zouden niet worden verrekend. Tevens kondigden wij aan onze interne processen en controlemechanismen kritisch tegen het licht te zullen houden, teneinde herhaling te voorkomen.

CvTA
Begin september van dit jaar ontvingen wij echter bericht van het door de overheid benoemde College van Toezicht (het CvTA) dat het NORMA bestuur in de ogen van de toezichthouder deze afweging niet had mogen maken.
Het NORMA bestuur is in beginsel nog altijd van mening dat zij met haar beslissing in december een juiste weging heeft gemaakt tussen de belangen van rechthebbenden die buiten hun schuld te veel ontvingen en de rechthebbenden die tekort werd gedaan. Evengoed heeft het NORMA bestuur, na het oordeel van het College en na consultatie van de beroepsverenigingen van de meest betrokken groepen rechthebbenden (ACT en Samen1Stem), besloten het advies van de toezichthouder om -zover mogelijk- alle te veel betaalde gelden (over alle betrokken repartitiejaren) te verrekenen, op te volgen.

Concreet betekent dit dat NORMA naar beste schatting de komende jaren (tot en met 2018) ca. 300.000 euro zal verrekenen. (Het NORMA repartitiereglement laat slechts toe tot drie jaar na een onjuiste uitkering gelden te verrekenen.) Nog voor het einde van dit jaar zullen de benadeelde rechthebbenden op basis van deze inschatting een compensatie ontvangen voor de gelden die zij zijn misgelopen.

Wij bieden nogmaals onze oprechte excuses aan voor het ongemak.
Uiteraard is NORMA voor nadere vragen over deze kwestie altijd bereikbaar.