Nieuws

Vergadering van Aangeslotenen 2018 vervalt

Geplaatst op

Dit jaar zal er geen jaarlijkse Vergadering van Aangeslotenen plaatsvinden. In plaats daarvan streeft NORMA’s Raad van Rechthebbenden ernaar om in het najaar van 2018 een informatieve bijeenkomst te organiseren waarin aangeslotenen worden bijgepraat en geconsulteerd.

Zoals u waarschijnlijk weet heeft NORMA sinds 1 januari van dit jaar een nieuwe organisatiestructuur waarover wij u eerder informeerden. Deze andere organisatiestructuur bracht veel veranderingen met zich mee. Eén van de meest ingrijpende en zichtbare veranderingen is de oprichting van de Raad van Rechthebbenden (RvRh). In de RvRh worden de aangeslotenen van NORMA vertegenwoordigd door, zoals de naam al doet vermoeden, rechthebbenden. De volledige bevoegdheden van de RvRh zijn hier terug te lezen, maar onder de bevoegdheden vallen onder meer de vroegere bevoegdheden van de Vergadering van Aangeslotenen (VvA), zoals het goedkeuren van de toekenningen voor sociaal culturele doeleinden. Dit heeft tot gevolg dat de gebruikelijke VvA die in eerdere jaren altijd in de maand juni of juli plaatsvond komt te vervallen.

De RvRh streeft er wel naar om in het najaar een informatieve bijeenkomst te organiseren waarin aangeslotenen door hen worden bijgepraat en geconsulteerd over alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Uiteraard zullen wij u te zijner tijd hier verder over informeren onder meer via onze website.