Nieuws

NORMA informeert aangeslotenen over invoerfout

Geplaatst op

Bij een interne controle van betaalrondes door NORMA, is een belangrijk feit aan het licht gekomen. Er is namelijk gebleken dat als gevolg van een invoerfout in de betalingsapplicatie, stemacteurs een aantal jaren te veel geld uitgekeerd hebben gekregen.

Om u hierover zo goed mogelijk te kunnen informeren, praat ik u eerst bij over de gehanteerde verdelingssystematiek van NORMA.

Grondslag van de verkeerde betaling

Zoals u wellicht weet, onderscheidt NORMA ten behoeve van de repartitie zogenaamde programmacategorieën, zoals ‘fictie’, ‘cabaret/kleinkunst’ of ‘teken/animatiefilms’.

Per programmacategorie is door het bestuur een wegingsfactor toegekend voor de verhouding ‘in beeld’ (IB) en ‘niet in beeld’ (NIB). De uitvoerende kunstenaars die een rol vertolken in een programma, maar enkel te horen zijn (en dus niet zichtbaar), vallen onder NIB. Dit zijn bijvoorbeeld muzikanten of stemacteurs. De wel zichtbare uitvoerende kunstenaars vallen onder IB. De basisverdeling van het budget per titel tussen deze twee groepen is IB 90% en NIB 10%.

Ook in programma’s waar geen IB-uitvoerende kunstenaars een rol vertolken, wordt 10% van de voor verdeling beschikbare gelden toegekend aan de uitvoerende kunstenaars NIB. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de categorie tekenfilm/animatie.

Door genoemde invoerfout is echter voor deze beperkte categorie werken 100% in de betalingsapplicatie opgenomen, in plaats van 10%. Het verdeelsysteem van NORMA telt 130 categorieën en bij deze categorie is een menselijke fout gemaakt. De invoerfout in de betalingsapplicatie is inmiddels hersteld.

Oplossing: terugvordering of verrekening

Ten aanzien van de reeds (te veel) uitgekeerde gelden, is NORMA op basis van artikel 5.7 van het Algemeen Verdelingsreglement bevoegd om de gelden ofwel terug vorderen, ofwel te verrekenen met toekomstige uitbetalingen. De vraag of moet worden teruggevorderd stelde het bestuur voor een dilemma, waarbij de belangen van stemacteurs enerzijds en de belangen van rechthebbenden anderzijds, afgewogen dienden te worden.

Bij deze afweging was van invloed dat de stemacteurs in de jaren vóór 2012 in de verdeling onderbedeeld zijn gebleven, doordat de gebruiksgegevens voor dag-uitzendingen ontbraken. Hoewel dit destijds conform de reglementen is verlopen, heeft dit in de besluitvorming over onderhavige casus wel een rol gespeeld.

Het bestuur heeft alles overwegende het volgende besloten.

Besluit van bestuur

Een deel van de gelden zal verrekend worden met uitbetalingen aan individuele stemacteurs in de toekomst. Tot daadwerkelijk terugvorderen van gelden die de betrokken aangeslotenen buiten hun schuld ten onrechte ontvingen zal NORMA niet overgaan.

Concreet zal dit betekenen dat van het totaalbedrag (€ 804.000,-) dat m.b.t. de jaren 2011, 2012, 2013 is uitgekeerd aan stemacteurs, de te veel uitgekeerde gelden ten aanzien van 2012 en 2013 (bijna € 300.000) met ingang van aankomende afrekening zullen worden verrekend. De te veel uitgekeerde gelden over het jaar 2011, zullen gezien bovenstaande belangenafweging echter niet worden verrekend, mede omdat dit een reglementair afgesloten jaar betreft.

Toetsing van procedures en voorkoming van herhaling

Vanzelfsprekend worden deze en de komende periode alle procedures rond de uitbetalingen tegen het licht gehouden en aangescherpt teneinde mogelijke herhaling van deze situatie zo veel mogelijk te voorkomen. Wij bieden onze oprechte excuses aan voor het ongemak en zijn uiteraard van harte bereid om uw vragen hierover te beantwoorden.