Nieuws

Nieuwe bestuursvorm NORMA

Geplaatst op

Per 1 januari 2018 heeft NORMA een nieuw bestuursmodel: het Raad van Toezicht model op basis van een tweelagenstructuur. Hoe dit nieuwe model eruit ziet en welke personen hier deel van uitmaken lichten wij u hier toe.

Het jaar 2017 stond voor NORMA in het teken van het opnieuw bepalen van de visie en missie en het vaststellen van de strategische doelstellingen voor de komende jaren. Samen met de betrokken belangenorganisaties is vastgesteld dat het bestaande organisatiemodel niet meer passend was en is gekozen voor een nieuw bestuursmodel: het Raad van Toezicht model op basis van een tweelagenstructuur.

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de rol van werkgever (van de directeur-bestuurder), toezichthouder en adviseur. De gewenste betrokkenheid van de aangeslotenen van NORMA is belegd in de Raad van Rechthebbenden (RvRh). Onder andere verdelingsreglementen, inhoudingen op rechtengelden voor sociaal culturele doeleinden en onttrekkingen uit dit fonds dienen door hen te worden goedgekeurd. Daarnaast benoemt deze Raad twee leden van de Raad van Toezicht. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is belegd bij de directeur-bestuurder.

Het voormalig bestuur dat zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor NORMA bestond uit de volgende leden: Frederik de Groot (acteur, voorzitter), Erwin Angad-Gaur (secretaris, benoemd door de Ntb), Guus Bleijerveld (penningmeester, benoemd door de Kunstenbond), Henk Jan Heuvelink (muzikant, benoemd door de Ntb), Caspar de Kiefte (benoemd door de Kunstenbond), Geert Timmers (muzikantenzetel, benoemd door de Vergadering van Aangeslotenen) en Benjamin de Wit (acteurszetel, benoemd door de Vergadering van Aangeslotenen). Eind december 2017 is dit bestuur afgetreden. Twee leden van het voormalig bestuur maken nu deel uit van de Raad van Rechthebbenden.

De leden van de nieuwe raden, de Raad van Toezicht en de Raad van Rechthebbenden, zijn per 1 januari 2018 benoemd/aangetreden, evenals de directeur-bestuurder.

Hierbij presenteren wij de leden van onze Raad van Toezicht, Raad van Rechthebbenden en directeur-bestuurder.

De Raad van Toezicht* bestaat uit drie personen:

 • mr. Geke Faber (onafhankelijk voorzitter)
 • mr. Renate de Boer (Onafhankelijk juridisch deskundig lid) benoemd door de RvRh
 • drs. Kenaad Tewarie RA (Onafhankelijk financieel deskundig lid) benoemd door de RvRh
  * Meer info over de nevenfuncties van de Raad van Toezicht is hier op onze website te vinden, evenals het Reglement Raad van Toezicht.

De Raad van Rechthebbendenbestaat uit zeven personen:

 • Vincent Croiset (Voorzitter) – Voorgedragen door ACT
 • Caspar de Kiefte (Vice voorzitter) – Voorgedragen door de Kunstenbond
 • Alexander Beets – Voorgedragen door Ntb
 • Erik Verwey – Voorgedragen door de Kunstenbond
 • Ewout Eggink – Voorgedragen door Samen1stem
 • Henk Jan Heuvelink – Voorgedragen door Ntb
 • Manoushka Zeegelaar Breeveld – Voorgedragen door ACT
  * Meer info over de nevenfuncties van de Raad van Rechthebbenden leden is hier op onze website te vinden, evenals het Reglement Raad van Rechthebbenden.

De functie van directeur-bestuurder* wordt bekleed door:

 • drs. Michiel van Blokland RA – van augustus 2016 – december 2017 ad interim directeur van NORMA
  * Meer info over de nevenfuncties van de directeur-bestuurder is hier op onze website te vinden, evenals het Bestuursreglement.

Het nieuwe organogram van NORMA is hier te vinden en de nieuwe Statuten zijn te downloaden.