Nieuws

Jaarvergadering 2018

Geplaatst op

Op 5 november 2018 vond de jaarvergadering van NORMA plaats. Dit was de eerste jaarvergadering die werd georganiseerd door de Raad van Rechthebbenden (RvRh). De RvRh heeft de aangeslotenen bijgepraat over het afgelopen jaar, daarnaast zijn onder andere de resultaten van de  enquête over Sociaal Culturele gelden toegelicht en heeft de directeur-bestuurder van NORMA de missie en visie van NORMA gepresenteerd.

De vergadering werd geopend door de vicevoorzitter van de RvRh, Caspar de Kiefte.

Hij legde kort de transitie uit van de oude structuur met een bestuur en een directie, naar een structuur met een Raad van Toezicht, Raad van Rechthebbenden en een directeur-bestuurder. De aanwezige leden van de Raad van Rechthebbenden hebben zich voorgesteld.

SoCu-enquête

In oktober heeft de RvRh een enquête gehouden onder de aangeslotenen over de besteding van de Sociaal Culturele gelden. De enquête is uitgezet door onderzoeksbureau Team Vier. De resultaten zijn op de jaarvergadering ook gepresenteerd door Joris de Bruin van Team Vier.

Hij vertelde dat er een grote voorkeur bestaat voor de opties ‘(Financieel) ondersteunen van podiumkunsten’ en ‘Bijdrage leveren aan concrete verbetering van de rechts- en inkomenspositie van uitvoerende kunstenaars’. Deze opties zijn door 37% respectievelijk 36% van de respondenten op de nummer 1 gezet. Het onderzoeksrapport is hier te raadplegen.

Namens de RvRh vertelt Ewout Eggink dat resultaten van de enquête (die op het moment van de jaarvergadering pas een week oud zijn), de komende tijd zullen worden gebruikt door de RvRh om nadere invulling te geven aan de voorwaarden voor het goedkeuren van SoCu-toekenningen. Op 1 maart 2019 is  het NORMA fonds weer geopend is voor aanvragen en zullen er in totaal twee aanvraagrondes plaatsvinden.

Nieuwe MyNORMA portal en verdeelsysteem

Sinds afgelopen zomer heeft NORMA een nieuw MyNORMA portal waarin rechthebbenden de films/series en muziekwerken op kunnen geven waaraan zij hebben meegewerkt. Manager Repartitie Diederik Mos geeft uitleg over het portal en over het verdeelsysteem dat nog steeds in ontwikkeling is.

Hij legt uit dat het verkrijgen van accurate en bruikbare data (wat is wanneer uitgezonden en welke uitvoerende kunstenaars vertolken daar een rol in?) een aandachtspunt blijft en benadrukt in dat verband het belang van claimen door aangeslotenen. Hij spreekt de hoop uit dat binnen afzienbare tijd alle audiovisuele producties worden voorzien van een ISAN-code. Daarmee zou een enorme slag kunnen worden geslagen in de registratie van werken en rechthebbenden.

Gegevens uit oude portal

Tijdens de vergadering werd de vraag gesteld of het mogelijk is om eerder geclaimde titels uit het oude MyNORMA portal op te vragen, indien ze niet in het nieuwe MyNORMA bij ‘verwerkte claims’ te vinden zijn. Die mogelijkheid bestaat door oude facturen op te vragen. Het gaat dan om de facturen met titels die uitgezonden en/of geclaimd zijn in 2014 of eerder. Door een verzoek te sturen per e-mal naar: info@stichtingnorma.nl kunnen de facturen toegestuurd worden. Vermeld in de e-mail aanvraag je naam, je NORMA nummer, het jaar waaruit je de facturen wilt opvragen en je handtekening, bv. een scan of foto hiervan.

Incassobronnen

De vergadering vervolgt met een presentatie door Joey Cramer (bestuurssecretaris en medewerker lobby) waarin hij de stand van zaken met betrekking tot de verschillende incassobronnen vertelt.

De grootste inkomstenbron, de thuiskopievergoeding, lijkt voor de komende jaren gewaarborgd, maar op andere fronten liggen er uitdagingen.
Zo loopt het zogenaamde convenant tussen de PAM cbo'sDe collectieve beheersorganisaties binnen Portal Audiovisuele Makers en RODAPRechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties, kortweg RODAP, is een samenwerkingsverband tussen omroepen, producenten en distributeurs (zoals kabelmaatschappijen). Lees meer... af op 1 januari 2020. In dat convenant zijn de tarieven overeengekomen die worden betaald voor tv-uitzendingen. Er is ons en onze aangeslotenen dus veel aan gelegen om dat convenant in 2019 te vernieuwen.

Positief is dat NORMA samen met andere cbo’s eind 2018 een voorlopig akkoord heeft voor een vergoeding zakelijk tv-gebruik. Afsluitend wordt ingegaan op de positie van Video On Demand. De huidige regeling leidt nog niet tot tevredenheid bij de aangeslotenen. Helaas vereist een goede regeling een wetswijziging. Momenteel gaan er zowel op nationaal als op EU-niveau stemmen op voor een dergelijke wijziging.

Contouren bedrijfsplan

De directeur-bestuurder van NORMA, Michiel van Blokland, sluit de vergadering af met een presentatie over de missie en visie van NORMA, een uiteenzetting van de kernwaarden en de strategische doelstellingen.

Hij vertelt dat NORMA op veel fronten probeert nog verder te verbeteren. Zo streven wij naar operationele uitmuntendheid, tegen zo laag mogelijke kosten. Wij willen sneller gaan uitbetalen en de incasso verduurzamen.

In december 2018 is er een enquête uitgestuurd naar de aangeslotenen om de klanttevredenheid te onderzoeken, als eerste stap in het toewerken naar operationele uitmuntendheid.